Καταχώρηση διδασκόντων στο σύστημα γραμματειών

Η καταχώρηση διδασκόντων στο σύστημα γραμματειών (Cardisoft) πρέπει να ακολουθεί της καταχώρησης των διδασκόντων στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) προκειμένου να αντλούνται από αυτήν τα πλήρη στοιχεία τους αλλά και να μπορούν να αποκτήσουν ιδρυματικό λογαριασμό με πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες γραμματείας. Η καταχώρηση στην ΠΥΚΑ γίνεται από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης προσωπικού για κάθε κατηγορία διδάσκοντα και φαίνεται στην ενότητα 1 αυτού του εγχειριδίου.

Από την καταχώρηση στην ΠΥΚΑ εξαιρούνται τα μέλη τριμελών εξεταστικών επιτροπών τα οποία μπορούν να καταχωρούνται απευθείας στην Cardisoft με προϋπόθεση να έχουμε διαθέσιμο το ΑΜΚΑ τους αν πρόκειται για Έλληνες πολίτες ή τον αριθμό διαβατηρίου ή εθνικής ασφάλισης αν πρόκειται για μέλη από το εξωτερικό. Ειδικά στην καταχώρηση μελών από το εξωτερικό θα πρέπει να υπάρχει ως πρόθεμα του αριθμού διαβατηρίου ή εθνικής ασφάλισης, ο κωδικός της χώρας (country code) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο στην ιστοσελίδα https://countrycode.org/.

Καταχώρηση διδάσκοντα στην ΠΥΚΑ

Ακολουθεί σε σύνοψη η περιγραφή των ενεργειών της γραμματείας του τμήματος για κάθε κατηγορία διδάσκοντα προκειμένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση στην ΠΥΚΑ. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια της Γραμματείας ενός τμήματος για καταχώρηση στην ΠΥΚΑ μελών ΔΕΠ καθώς αυτή η κατηγορία καταχωρείται αυτόματα με την ανάληψη καθηκόντων μέσω ενεργειών του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης προσωπικού (τμήμα μελών ΔΕΠ).

Κατηγορία Ποιο είναι το αρμόδιο τμήμα καταχώρησης στην ΠΥΚΑ; Τι πρέπει να κάνει η Γραμματεία Τμήματος;
Διδάσκοντας με ενεργή σύμβαση στον ΕΛΚΕ ΕΛΚΕ Δεν απαιτείται ενέργεια. Μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο σύστημα γραμματειών.
ΠΔ407 Τμήμα ΔΕΠ Επικοινωνεί με το τμήμα ΔΕΠ για την καταχώρηση του διδάσκοντα στο μητρώο διδασκόντων.
Διδάσκοντας με απόσπαση από Α'βάθμια, Β'βάθμια εκπ. Τμήμα Διοίκησης Επικοινωνεί με το τμήμα Διοίκησης για την καταχώρηση του διδάσκοντα στο μητρώο διδασκόντων.
Εξωτερικός διδάσκων που έχει σύμφωνο συνεργασίας με το τμήμα Τμήμα ΔΕΠ Αποστέλλει στο τμήμα ΔΕΠ συμπληρωμένα τα στοιχεία που φαίνονται στην προτεινόμενη φόρμα βεβαίωσης για καταχώρηση στην ΠΥΚΑ.

Σημειώνεται ότι ένας διδάσκοντας μπορεί να αποκτήσει ιδρυματικό λογαριασμό κατόπιν τηλεφωνικής εποικοινωνίας με το ΚΗΔ μόνο εφόσον τα στοιχεία του είναι στην ΠΥΚΑ.

Καταχώρηση διδάσκοντα στην Cardisoft

Όπως τονίστηκε στην εισαγωγή αυτού του οδηγού, η καταχώρηση διδάσκοντα στην Cardisoft προϋποθέτει ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση του στην ΠΥΚΑ σύμφωνα με τα βήματα της ενότητας 1 για την εκάστοτε κατηγορία. Στη συνέχεια για να καταχωρήσουμε διδάσκοντα στην Cardisoft:

 1. Eπιλέγουμε Προσωπικό -> Νέο


   
 2. Στην καρτέλα που ανοίγει συμπληρώνουμε υποχρεωτικά Επώνυμο και Όνομα κι επιλέγουμε Εφαρμογή ή Εντάξει.


   
 3. Αν τα στοιχεία που προσπαθούμε να καταχωρήσουμε υπάρχουν στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) θα εμφανιστεί νέο παράθυρο από το οποίο θα πρέπει να επιλέξουμε Λεπτομέρειες για να αντλήσουμε τον Αριθμό Πανεπιστημιακού Μητρώου που εμφανίζεται και αντιστοιχεί στο πρόσωπο που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Αντιγράφουμε τον αριθμό επιλέγοντας τον και πατώντας τα πλήκτρα CTRL+C και κάνουμε επικόλληση στο προηγούμενο πεδίο καταχώρησης νέου μέλους με τίτλο Α.Μ.Τα στοιχεία του θα συμπληρωθούν αυτόματα στην καρτέλα αφού αντληθούν από την ΠΥΚΑ. Ολοκληρώνουμε την καταχώρηση.

   
 4. Αν τα στοιχεία του διδάσκοντα που προσπαθούμε να καταχωρήσουμε δεν υπάρχουν στην Πανεπιστημιακή Υπηρεσία Καταλόγου (ΠΥΚΑ) θα εμφανιστεί παράθυρο που μας ενημερώνει σχετικά. Προσοχή! Αν πραγματοποιήσαμε τα βήματα της ενότητας 1 απαιτείται χρονικό διάστημα μίας ημέρας μετά τις ενέργειες του αρμόδιου τμήματος για να εμφανιστεί ο διδάσκοντας στην ΠΥΚΑ.
  Αν πρόκειται να προχωρήσουμε σε καταχώρηση μέλους εξεταστικής επιτροπής που δεν απαιτείται να είναι καταχωρημένος στην ΠΥΚΑ, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τουλάχιστον τον ΑΜΚΑ του στο πεδίο Αριθμός Μητρώου Αρρ. Αν δεν πρόκειται για Έλληνα πολίτη τότε, αντί ΑΜΚΑ, θα πρέπει να συμπληρώσουμε τον αριθμό διαβατηρίου ή εθνικής ασφάλισης με πρόθεμα τον κωδικό της χώρας του σύμφωνα με το πρότυπο https://countrycode.org/.

   
 5. Αν το ΑΜΚΑ που προσπαθούμε να καταχωρήσουμε στο προηγούμενο βήμα υπάρχει ήδη στην Cardisoft θα εμφανιστεί μήνυμα που μας ενημερώνει σχετικά και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε νέα καταχώρηση. Επιστρέφουμε στην καρτέλα Προσωπικό για να τον εντοπίσουμε εκ νέου.


   

Από τη λίστα Προσωπικού επιλέγουμε την εγγραφή του νέου διδάσκοντα και κατόπιν Ενέργεια\Δημιουργία Λογαριασμών για να μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας διδασκόντων  faculty.auth.gr.

 
Με εικόνες