Επέκταση κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage) του ΚΗΔ του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

8/10/2014

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
προκηρύσσει

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την «Επέκταση κεντρικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων (storage) του ΚΗΔ του ΑΠΘ», συνολικού προϋπολογισμού €59.000,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη διαδικτυακών ερευνητικών υποδομών» με κωδικό έργου 85961 και επιστημονικά υπεύθυνο τον κo. Λαόπουλο Θεόδωρο, Αντιπρύτανη/ καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, 1ος όροφος Κτιρίου Βιολογίας, Πανεπιστημιούπολη 54124

Προθεσμία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 20/10/2014 και ώρα 14:00 μμ
Διενέργεια διαγωνισμού: Τρίτη 21/10/2014 και ώρα 12:00 μμ

Για λόγους διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων, επισυνάπτεται το αρχείο "Πίνακας τεχνικών προδιαγραφών.docx", το οποίο δεν αποτελεί επίσημο έγγραφο του διαγωνισμού.