Λίστα προσβάσιμων ιστοχώρων από το κλειστό δίκτυο γραμματειών

Το όφελος αυτής της υπηρεσίας είναι η απευθείας πρόσβαση από τις θέσεις εργασίας του "κλειστού" Δικτύου των Γραμματειών, σε συγκεκριμένους ιστοχώρους, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύνδεση στον Terminal Server Γραμματειών (tsgram). Σημειώνεται ότι η λειτουργία του tsgram δεν αλλάζει και εξακολουθεί να έχει πλήρη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, η ταχύτητα προσπέλασης στους συγκεκριμένους ιστοχώρους είναι μεγαλύτερη, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται ο φόρτος που προκαλείται στο tsgram.

Οι ιστοχώροι που μπορείτε να επισκέπτεστε από το κλειστό δίκτυο γραμματειών είναι:

A/A

Ιστοχώρος

Σύντομη περιγραφή

1

http(s)://hrm.auth.gr

Σύστημα Αδειών/Παρουσίας Προσωπικού ΑΠΘ

2

http(s)://docs.auth.gr

Σύστημα διακίνησης εγγράφων ΑΠΘ

3

http(s)://www.auth.gr

Κεντρικός Ιστοχώρος ΑΠΘ

4

http(s)://it.auth.gr

Κεντρικός Ιστοχώρος ΚΗΔ για οδηγίες, λογισμικό κ.α

5

http(s)://diavgeia.gov.gr

Σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

6

http(s)://www.minedu.gov.gr

Κεντρικός Ιστοχώρος Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων

7

http(s)://www.eprocurement.gov.gr

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΣ)

8

http(s)://www.et.gr

Εθνικό Τυπογραφείο

9

http(s)://www.hellenicparliament.gr/

Βουλή των Ελλήνων

10

http(s)://www.rc.auth.gr

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

11

http(s)://payroll.auth.gr

Σύστημα Μισθοδοσίας ΑΠΘ

12

http://dps.auth.gr

Τμήμα Σπουδών

13

http(s)://eurep.auth.gr/

Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΠΘ

14

http://www.ekdda.gr

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

15

https://online.ekdd.gr

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

16

http(s)://qa.auth.gr

ΜΟΔΙΠ

17

http://www.minadmin.gov.gr

Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

18

http://eudoxus.gr/

Σύστημα Συγγραμμάτων

19

https://service.eudoxus.gr

Σύστημα Συγγραμμάτων

20

https://submit.eudoxus.gr/

Σύστημα Συγγραμμάτων

21

http(s)://apella.minedu.gov.gr/

Σύστημα εκλογών Καθηγητών ΑΕΙ

22

https://service.apella.grnet.gr

Σύστημα εκλογών Καθηγητών ΑΕΙ


Προτάσεις νέων εξαιρέσεων μπορούν να αποστέλλονται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας, μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση, στο ΚΗΔ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@auth.gr.