Δημιουργία παρόχου υπηρεσιών (SP) με simplesamlphp

Στo εγχειρίδιο αυτό περιγράφεται η διαδικασία παραμετροποίησης της πλατφόρμας simplesamlphp για λειτουργία στο σύστημα Plesk της υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοχώρων Μονάδων hosted.auth. Το εγχειρίδιο καλύπτει τις απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει η πλατφόρμα σε αυτό το περιβάλλον και ο χρήστης θα πρέπει να ακολουθήσει τις υπόλοιπες οδηγίες για την κανονική παραμετροποίηση από την επίσημη τεκμηρίωση του simplesamlphp.

Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι οι εξής:

Αίτημα στο ΚΗΔ για δημιουργία του φακέλου datadir στο λογαριασμό σας με απόδοση απαραίτητων δικαιωμάτων σε αυτόν καθώς και προσθήκης επιπρόσθετης λειτουργίας Scheduled Tasks στον ιστοχώρο.

Μεταφόρτωση της τελευταίας έκδοσης του πακέτου simplesamlphp στο φάκελο datadir και αποσυμπίεση.

Μετονομασία του φακέλου που δημιουργήθηκε από την αποσυμπίεση σε simplesamlphp.

Μετακίνηση του φακέλου datadir/simplesamlphp/www με νέο όνομα στη διαδρομή httpdocs/simplesamlphp

Παραμετροποίηση του λογισμικού simplesamlphp για χρηση στην SSO υποδομή σας και ειδικά ρύθμιση στο αρχείο config/config.php της παραμέτρου tempdir.

'tempdir'               => '/var/www/vhosts/όνομα_ιστοχώρου/tmp'

Αντικαθιστούμε παραπάνω όπου 'όνομα_ιστοχώρου'  το domain name του ιστοχώρου μας.

Στο αρχείο htdocs/simplesamlphp/_include.php αλλάζουμε τη γραμμή require_once(dirname(dirname(__FILE__)) . '/lib/_autoload.php');σε require_once('/var/www/vhosts/όνομα_ιστοχώρου/datadir/simplesamlphp/lib/_autoload.php');και κοντά στο τέλος του αρχείου τη γραμμή $configdir = dirname(dirname(__FILE__)) . '/config';σε $configdir = '/var/www/vhosts/όνομα_ιστοχώρου/datadir/simplesamlphp/config';

 Για να προστατέψουμε ένα αρχείο με το simplesamlphp το require_once αλλάζει στην εξής διαδρομή

require_once('/var/www/vhosts/όνομα_ιστοχώρου/datadir/simplesamlphp/lib/_autoload.php');

Τέλος, για την αυτοματοποίηση της ενημέρωσης των metadata, ακολουθήστε τις επίσημες οδηγίες και στη συνέχεια ρυθμίστε μέσα από το plesk panel του ιστοχώρου σας κατάλληλο Scheduled task για τον FTP χρήστη που χρησιμοποιείτε. Προτείνεται η χρήση της εντολής "curl -k".

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν δεν επιλέξετε τη χρήση του "curl", και κάνετε κλήση αρχείου php, θα πρέπει να γίνει με εντολή της μορφής "php -d max_execution_time=30 FULL_PATH_TO_PHP_FILE"

 
Με εικόνες