Σύνδεση σε εικονική μηχανή

Για να συνδεθούμε στην εικονική μας μηχανή προϋπόθεση είναι να βρισκόμαστε στο δίκτυο του ΑΠΘ. Η πρόσβαση είναι δυνατή και μέσω σύνδεσης VPN.

Σύνδεση στο περιβάλλον διαχείρισης της εικονικής μηχανή (Virtual Machine)

Συνδεόμαστε στο VM μέσα από το web περιβάλλον (https://vc.it.auth.gr:9443/vsphere-client). Ως όνομα χρήστη δίνουμε το όνομα χρήστη του ιδρυματικού μας λογαριασμού με το πρόθεμα PCLABs, π.χ. PCLABs\testnoc1. Στο πεδίο Password δίνουμε τον κωδικό πρόσβασης του ιδρυματικού μας λογαριασμού.Ακολουθούμε την διαδρομή Home-> Inventory -> VMs and Templates. Στην πλευρική στήλη βλέπουμε τις εικονικές μηχανές που είμαστε διαχειριστές.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (Power On- Power Off)


Για να ενεργοποιήσουμε την εικονική μηχανή επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την πλευρική στήλη και κάνουμε Δεξί κλικ-> Power->Power On. 

Για να απενεργοποιήσουμε την εικονική μηχανή επιλέγουμε την εικονική μηχανή από την πλευρική στήλη και κάνουμε Δεξί κλικ-> Power -> Power Off.

Πληροφορίες Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine)


Μπορούμε να δούμε την κατάσταση της εικονικής μας μηχανής και πολλές ακόμη πληροφορίες από τις διάφορες καρτέλες στη κεντρική σελίδα.


 

Συγκεκριμένα, στην καρτέλα:

  • Summary: Γενικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της εικονικής μηχανής.
  • Resource Allocation: Πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των πόρων της εικονικής μηχανής
  • Performance: Πληροφορίες για την χρήση των πόρων και της επίδοσης της εικονικής μηχανής
  • Task and Events: Πληροφορίες για τις ενεργές διεργασίες της διαχείρισης της εικονικής μηχανής και τις διάφορες ενέργειες/ γεγονότα αυτής.
Άνοιγμα Κονσόλας (Console)Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στην κονσόλα της εικονικής μηχανής μέσα από το VSphere Client (που περιγράφηκε στην 1η παράγραφο) ή του web περιβάλλοντος. Επιλέγουμε την εικονική μηχανή που μας ενδιαφέρει και κάνουμε Δεξί κλικ-> Open Console. Εμφανίζεται σε νέο παράθυρο η κονσόλα της εικονικής μηχανής.

 
Με εικόνες