Έλεγχος ψηφιακά υπογεγραμμένου εγγράφου τύπου pdf

Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν τη διαδικασία ελέγχου εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής σε έγγραφα pdf όπως ορίζει το ΠΔ 150/2001 και ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 910/2014.

Όταν ανοίγουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο με πιστοποιητικό που έχει εκδώσει η Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ΑΠΘ, με το Adobe Reader θα πρέπει να βλέπουμε τη σήμανση Signed and all signatures are valid ώστε να βεβαιωθούμε ότι η υπογραφή είναι έγκυρη και δεν έχει γίνει επεξεργασία του εγγράφου μετά την υπογραφή. Κάνουμε κλικ πάνω στην υπογραφή για να δούμε περισσότερες πληροφορίες.

Επιλέγουμε Signature properties

Ελέγχουμε όλες τις πληροφορίες που εμφανίζονται ώστε να είναι έγκυρες και να έχει γίνει η επικύρωσή τους από τo Adobe Reader. Είναι σημαντικό η ημερομηνία υπογραφής να προκύπτει από διακομιστή χρονοσήμανσης (embedded timestamp).

 

 
Με εικόνες