Χρήση κωδικού χρέωσης τηλεφωνίας

Σηκώστε το ακουστικό

Ακούτε σήμα κέντρου

Πατήστε το "0"

και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε

Πατήστε "#"
Ακούτε σήμα αναμονής κωδικού

(μπιπ- μπιπ- μπιπ- μπιπ)

Πληκτρολογείστε τον κωδικό σας

"xxxxxx"

Πατήστε πάλι "#"

Περιμένετε να διευθετηθεί η κλήση

Συνοπτικά η διαδικασία είναι ως εξής

0+Νο+#+PAC+#

Προσοχή!

Στην περίπτωση που μετά την πληκτρολόγηση του αριθμού που θέλετε να καλέσετε ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος (μπιπ- μπιπ- μπιπ- μπιπ) πριν πατήσετε τη δίεση (συνήθως για κλήσεις προς σύντομους αριθμούς), πατήστε απευθείας τον εξαψήφιο κωδικό σας "xxxxxx" και μετά "#".

 
Με εικόνες