Εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών (βίντεο)


Οι ενότητες του βίντεο ανά χρονικές στιγμές:

02:10 - Πώς διαμορφώνουμε την εμφάνιση της ψηφιακής υπογραφής
08:41 - Πού βλέπουμε τις αιτήσεις των φοιτητών σε εκκρεμότητα
09:32 - Πώς εκτυπώνουμε ένα πιστοποιητικό σε μορφή pdf από την Cardisoft
11:57 - Πώς αποστέλλω ένα έγγραφο από το κλειστό δίκτυο γραμματειών σε υπολογιστή που βρίσκεται στο ανοικτό δίκτυο και αντίστροφα
18:23 - Πώς αποστέλλω το ψηφιακά υπογεγραμμένο πιστοποητικό στον φοιτητή που το ζήτησε
22:04 - Πώς ολοκληρώνω την εξυπηρέτηση μιας αίτησης φοιτητή για πιστοποιητικό
 
Με εικόνες