Απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών εξυπηρετητών ΑΠΘ για Windows

Επισκεφθείτε τη σελίδα έκδοσης πιστοποιητικού διακομιστή με το πλοηγό της προτίμησής σας, συμπληρώστε τη διεύθυνση του διακομιστή και πατήστε Επόμενο.

 

Η παραπάνω σελίδα απαιτεί πιστοποίηση ταυτότητας με το ψηφιακό πιστοποιητικό χρήστη, το οποίο θα σας ζητηθεί. Από τη σελίδα που εμφανίζεται σημειώστε το διακεκριμένο όνομα που σας παρουσιάζεται π.χ."CN=www.math.auth.gr, OU=School of Mathematics, O=Aristotle University of Thessaloniki, L=Thessaloniki, C=GR".

Στον εξυπηρετητή σας με λειτουργικό Windows, επιβεβαιώστε ότι έχετε εγκαταστήσει την Κεντρική Αρχή Πιστοποίησης HARICA 2015.

Δημιουργήστε στον εξυπηρετητή ένα φάκελο "C:\certRequest" και μέσα στο φάκελο, δημιουργήστε ένα αρχείο με όνομα "server.inf" και συμπληρώστε στα περιεχόμενά του τα παρακάτω στοιχεία:

 

 

[Version]
Signature = "$Windows NT$"

[NewRequest]
Subject = “CN=www.math.auth.gr, OU=School of Mathematics, O=Aristotle University of Thessaloniki, L=Thessaloniki, C=GR”
ProviderName = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider"
KeyLength = 2048
KeySpec = 1
KeyUsage=0xa0
MachineKeySet = TRUE
Exportable = TRUE
PrivateKeyArchive = FALSE
ProviderType = 12
UseExistingKeySet = FALSE
UserProtected = FALSE
RequestType = PKCS10

[EnhancedKeyUsageExtension]
OID=1.3.6.1.5.5.7.3.1

[RequestAttributes]
CertificateTemplate=WebServer

[Extensions]
2.5.29.17 = "{text}dns=www.math.auth.gr"

 

Τροποποιήστε κατάλληλα τα στοιχεία του πεδίου Subject ώστε να περιλαμβάνει το διακεκριμένο όνομα που σας παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της αίτησης καθώς επίσης και τα στοιχεία του πεδίου Extentions ώστε να περιλαμβάνει το σωστό domain name.

Στη συνέχεια, μεταφερθείτε στον φάκελο "C:\certRequest" και εκτελέστε την εντολή:

certreq -new -f server.inf server.req

Η αίτηση πιστοποιητικού αποθηκεύεται στο αρχείο "server.req". Ανοίξτε το αρχείο με μια εφαρμογή τύπου notepad, αντιγράψτε (copy) τα περιεχόμενα του και επικολλήστε τα (paste) στο πεδίο "Αίτηση σε μορφή PKCS10" της σελίδας αίτησης για έκδοση πιστοποιητικού. Τέλος, υποβάλλετε την αίτηση.

Η αίτηση θα επεξεργαστεί και θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την έκδοση του πιστοποιητικού. Στο μήνυμα θα σας δοθεί σύνδεσμος για την αποδοχή και παραλαβή του πιστοποιητικού.

 
Με εικόνες