Κρυπτογράφηση μηνυμάτων με τη χρήση webmail

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων μέσω webmail είναι η εισαγωγή προσωπικού ψηφιακού πιστοποιητικού αλλά και το δημόσιο κλειδί (public key) του παραλήπτη, εφόσον διαθέτει προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό.

Εάν ο παραλήπτης διαθέτει ηλεκτρονικό ψηφιακό πιστοποιητικό ΑΠΘ, εγκαθιστούμε το δημόσιο κλειδί του ως εξής:

Πηγαίνουμε στη ιστοσελίδα pki.auth.gr , πατάμε Αναζήτηση πιστοποιητικού/ Certificate search  και εισάγουμε το mail του παραλήπτη. Μόλις μας εμφανίσει το πιστοποιητικό, πατάμε Αποθήκευση (pem) /Save (pem) και αποθηκεύουμε το αρχείο.

 

Απο το περιβάλλον του webmail.auth.gr επιλέγουμε διαδοχικά το γρανάζι-> Προτιμήσεις/ Preferences -> Αλληλογραφία/ Mail.

 

Στο νέο παράθυρο στη στήλη Γενικά/ General επιλέγουμε S/MIME.

 

Επιλέγουμε Εισαγωγή Δημοσίου Κλειδιού/ Import Public Key.

Στο νέο παράθυρο επιλέγουμε Αναζήτηση/ Browse και έπειτα το αρχείο που αποθηκεύσαμε στο 1ο βήμα. Τέλος, πατάμε Εισαγωγή/ Import.

Κατά την δημιουργία νέου μηνύματος , ακολουθούμε τη διαδρομή Κρυπτογράφηση/ Encryption->Κρυπτογραφημένο μήνυμα/ Encrypt Message (S/MIME) δεξιά του παραθύρου.

Εισάγουμε το περιεχόμενο του μηνύματος που επιθυμούμε να αποστείλουμε, και πατάμε Αποστολή/ Sent. Tο μήνυμα που έχουμε στείλει είναι κρυπτογραφημένο.

 
Με εικόνες