Δήλωση εγγραφής εξαμήνου

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον sis.auth.gr

Από το μενού επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου

Επιλέγουμε Υποβολή για να ολοκληρώσουμε τη δήλωση εγγραφής μας στο τρέχον εξάμηνο.

Η δήλωση έχει υποβληθεί εφόσον εμφανισθεί μήνυμα που ενημερώνει για την επιτυχή υποβολή.

 
Με εικόνες