Διαχείριση αιτημάτων μελών Μονάδας από Γραμματείες

Οι παρακάτω οδηγίες αφορούν τη διαχείριση αιτήματος μέλους της Μονάδας που παραλήφθηκε μέσω του συστήματος του Πάπυρου από τη Γραμματεία της Μονάδας.
Εμφάνιση αιτήματος στα εισερχόμενα έγγραφα της γραμματείας της μονάδας

Το αίτημα του μέλους της Μονάδας μας εμφανίζεται στα εισερχόμενα του περιβάλλοντος των μελών της Γραμματείας της Μονάδας.

Πρωτοκόλληση αιτήματος
Ο αρμόδιος πραγματοποιεί πρωτοκόλληση του αιτήματος βάσει της διαδικασίας η οποία περιγράφηκε στον αντίστοιχο οδηγό πρωτοκόλλησης εισερχόμενων εγγράφων.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, συμπληρώνονται αυτόματα ο Αποστολέας, το θέμα και η κατηγορία του εγγράφου.

Μετά την πρωτοκόλληση, το αίτημα χρεώνεται (όπου αυτό εφαρμόζεται) βάσει της επιλογής στο πεδίο «Χρέωση».
 
Με εικόνες