Φιλοξενία στο ΑΠΘ δικτυακής διεύθυνσης με όνομα εκτός του χώρου ονομάτων auth.gr

Εάν επιθυμείτε να λειτουργήσετε μέσα στο δίκτυο του ΑΠΘ ιστοχώρο με δικτυακό όνομα εκτός του χώρου ονομάτων "*.auth.gr", παρακαλούμε πριν προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση

Aν ταυτόχρονα, θέλετε να αξιοποιήσετε και την υπηρεσία φιλοξενίας ιστοχώρων που παρέχει το ΚΗΔ, δείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις φιλοξενίας υπολογιστή εκτός του χώρου ονομάτων "*.auth.gr", παρακαλούμε να κατατεθεί αίτημα στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (πληροφορίες επικοινωνίας), το οποίο θα απευθύνεται στην Επιτροπή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ προς έγκριση. Η αίτηση θα πρέπει να υπογράφεται από τον προϊστάμενο της Μονάδας και να περιγράφει με σαφήνεια το ρόλο του διακομιστή και τη σχέση του με την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΑΠΘ.

Εφόσον εγκριθεί το αίτημα, θα ενημερωθείτε από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τα στοιχεία (dns servers, τεχνικός υπεύθυνος) που πρέπει να δηλώσετε όταν θα καταχωρήσετε το χώρο ονομάτων.