Απόδοση ψευδο-διεύθυνσης (CNAME) σε Η/Υ

Για την απόδοση ψευδο-ονόματος (Canonical Name - CNAME) σε κάποιον Η/Υ, θα πρέπει ο εν λόγω υπολογιστής να έχει καταχωρημένα δικτυακά στοιχεία (IP διεύθυνση, κτίριο, πρίζα, υπεύθυνο, κλπ.) και ακολουθείται η εξής διαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση για απόδοση CNAME. Προϋπόθεση είναι να ανήκει στο μόνιμο προσωπικό του ΑΠΘ, να έχει ιδρυματικό λογαριασμό και να είναι υπεύθυνος της δράσης που σχετίζεται με το CNAME.

Στην ειδική περίπτωση που κάποιος αιτείται www, ftp, mail, news και άλλα επίσημα καταχωρημένα ψευδο-ονόματα, η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον προϊστάμενο της Ακαδημαϊκής ή Διοικητικής Μονάδας (π.χ. Πρόεδρο Τμήματος).