Ψηφιακή υπογραφή ακριβούς αντιγράφου

Στον οδηγό αυτό περιγράφεται η διαδικασία προσθήκης ψηφιακής υπογραφής ακριβούς αντιγράφου μέσω του συστήματος του Παπύρου.

Για να υπογράψουμε ψηφιακά ένα ακριβές αντίγραφο, επιλέγουμε το έγγραφο μέσα από από τις εισερχόμενες δρομολογήσεις μας.

Το εμφανίζουμε με διπλό κλίκ και το υπογράφουμε επιλέγοντας το πλήκρο «Ηλεκτρονική υπογραφή». Τέλος, σημειώνουμε ότι «Υπεγράφη ηλεκτρονικά».
Μετά την προσθήκη της υπογραφής, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν οριστεί εξωτερικοί αποδέκτες, το έγγραφο τίθεται σε κατάσταση «Προς Διεκπεραίωση» και μεταφέρεται στο φάκελο «Φάκελος Μονάδας / Εξερχόμενα προς Διεκπεραίωση».
Σε αυτή την περίπτωση είναι αναγκαίο να εκτελεστεί και το βήμα της Διεκπεραίωσης.

Αν δε έχουν οριστεί εξωτερικοί αποδέκτες, μετά την προσθήκη της υπογραφής, το έγγραφο τίθεται αυτόματα σε κατάσταση «Διεκπεραιώθηκε».

Το σύστημα μεταφέρει  αυτόματα  τα  στοιχεία διεκπεραίωσης στη φόρμα πρωτοκόλλησης.
Μετά την προσθήκη της υπογραφής, στην περίπτωση κατά την οποία είχαν οριστεί ως «Αποδέκτες»  οργανικές μονάδες, χρήστες, ή «αποστολή στην κοσμητεία»,  το έγγραφο θα δρομολογηθεί αυτόματα στους παραλήπτες.

 
Με εικόνες