Πρόσβαση στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο

 

Μπορούμε να διαχειριστούμε τον αποθηκευτικό μας χώρο από Η/Υ εντός ΑΠΘ ή συνδεδεμένο στο AUTH VPN

Όλες οι μέθοδοι που περιγράφονται παρακάτω εξασφαλίζουν την κρυπτογραφημένη μεταφορά των κωδικών και των αρχείων ώστε να αποτρέπουν την έκθεσή τους κατά τη μετάδοση στο διαδίκτυο.

Απευθείας σύνδεση

 

Από την αναζήτηση των Windows (ο μεγεθυντικός φακός κάτω αριστερά στην οθόνη) πληκτρολογούμε \\files.auth.gr\Home και Enter για να εκτελεστεί ως εντολή.

Στο παράθυρο που ζητάει τα διαπιστευτήρια μας στο όνομα χρήστη δίνουμε pclabs\username κι από κάτω τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Ο φάκελος που θα εμφανιστεί με όνομα το username μας είναι ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος μας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δουλεύουμε σε κοινόχρηστους υπολογιστές πρέπει να κάνουμε Αποσύνδεση χρήστη/Sign Out όταν τελειώνουμε την εργασία μας για να μην έχουν άλλοι χρήστες πρόσβαση στον προσωπικό μας χώρο από τον ίδιο υπολογιστή.

Άμεση πρόσβαση από υπολογιστές κεντρικής διαχείρισης

 

Από τους υπολογιστές κεντρικής διαχείρισης έχουμε άμεση πρόσβαση στον προσωπικό χώρο αποθήκευσης μας μέσω δικτυακού δίσκου από το εικονίδιο Αυτός ο υπολογιστής/This PC.

Ο προσωπικός μας χώρος είναι ο δικτυακός δίσκος με το username μας.

Στον προσωπικό μας χώρο βρίσκονται κι οι φάκελοι Επιφάνεια Εργασίας & Τα έγγραφα μου από το προφίλ μας στους υπολογιστές κεντρικής διαχείρισης.

Αντιστοίχιση δικτυακού δίσκου

 

Στους υπολογιστές που δεν ανήκουν στην κεντρική διαχείριση, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε έναν δίσκο δικτύου για να έχουμε πρόσβαση στον προσωπικό αποθηκευτικό χώρο χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούμε κάθε φορά τη διεύθυνση του.

Ανοίγουμε την Εξερεύνηση Αρχείων/File Explorer κι επιλέγουμε Αυτός ο υπολογιστής/This PC. Στη συνέχεια από την καρτέλα Υπολογιστής/Computer επιλέγουμε Αντιστοίχιση δίσκου δικτύου/Map network drive

Στο παράθυρο που εμφανίζεται:

  • επιλέγουμε ένα γράμμα από τα διαθέσιμα στη Μονάδα δίσκου/Drive
  • στο πλαίσιο Φάκελος/Folder δίνουμε: \\files.auth.gr\Home
  • επιλέγουμε Επανασύνδεση κατά την είσοδο/Reconnect at sign-in
  • επιλέγουμε Σύνδεση με χρήση διαφορετικών διαπιστευτηρίων/Connect using different credentials
  • και Τέλος/Finish

Στο παράθυρο που ζητάει τα διαπιστευτήρια μας στο όνομα χρήστη δίνουμε pclabs\username κι από κάτω τον κωδικό, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού μας λογαριασμού.

Ο φάκελος με όνομα το username μας που θα εμφανιστεί είναι ο προσωπικός αποθηκευτικός χώρος μας.

 
Με εικόνες