Ευθύνες και υποχρεώσεις χρηστών Η/Υ στα ιδιωτικά δίκτυα Γραμματειών

Κάθε χρήστης οφείλει να ακολουθεί τους παρακάτω κανόνες ασφάλειας:

 1. Η χρήση των θέσεων εργασίας Η/Υ πρέπει να γίνεται εντός του παρόντος πλαισίου ορθής και ασφαλούς χρήσης. Οι τελικοί χρήστες των θέσεων εργασίας Η/Υ είναι τεχνικά υπεύθυνοι απέναντι στο ΚΗΔ και υπηρεσιακά υπεύθυνοι απέναντι στο ΑΠΘ για την ορθή και ασφαλή χρήση των Η/Υ που χειρίζονται. Στο μέτρο που αναλογεί, ο προϊστάμενος της Γραμματείας είναι τεχνικά υπεύθυνος απέναντι στο ΚΗΔ και υπηρεσιακά υπεύθυνος απέναντι στο ΑΠΘ για την ορθή και ασφαλή χρήση των Η/Υ που εντάσσονται στον τομέα που προΐσταται.
   
 2. Να φροντίζει για τη μυστικότητα κάθε είδους προσωπικών κωδικών πρόσβασης και PINs και για τη φυσική ασφάλεια των συσκευών USB eToken και των ακαδημαϊκών καρτών, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου πρόσβασης δοθεί.
   
 3. Να χρησιμοποιεί μόνο ο ίδιος το USB eToken ή την ακαδημαϊκή κάρτα που του έχει διατεθεί. Επισημαίνεται ότι η χρήση τους είναι δεσμευτική και νομικά ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή μας σε χαρτί (ΕΕ 910/2014 eIDAS). Παραχώρηση τους σε τρίτους μπορεί να επιφέρει προσωπικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις ή και αστικές ευθύνες.
   
 4. Να φροντίζει για την άμεση αλλαγή οποιουδήποτε κωδικού δεν είναι βέβαιη η μυστικότητα. Το θέμα θα παραπέμπεται για αρμόδιο υπηρεσιακό έλεγχο σε ενδεχομένη διαρροή κωδικών.
   
 5.  Να μη χρησιμοποιεί εφαρμογές που δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των Η/Υ (TeamViewer, LogMeIn, GoToMyPC, Screenleap, GoToMeeting, join.me, Skype, WebEx κ.α.)
   
 6. Οι εφαρμογές remote conference zoom & skype for business εγκαθίστανται κατόπιν αιτήματος του εκάστοτε προϊστάμενου σε έναν υπολογιστή του κλειστού γραμματειακού δικτύου και για τη χρήση τους απαιτείται υποχρεωτικά η σύνδεση του χρήστη μέσω eToken ή ακαδημαϊκής κάρτας
   
 7. Άλλες εφαρμογές πέρα από τις προεγκατεστημένες είναι δυνατόν να εγκατασταθούν κατόπιν τεκμηριωμένου ως προς την αναγκαιότητα αιτήματος στο ΚΗΔ.
   
 8. Να ακολουθεί τις εκάστοτε οδηγίες χρήσης και τις συστάσεις του ΚΗΔ.