Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

H υπηρεσία υποστηρίζει μια σειρά εργαλείων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης διαθέσιμων μέσω ιδρυματικών συμφωνιών ή μέσω λύσεων ανοικτού λογισμικού.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω διαθέσιμες υπηρεσίες για να πραγματοποιήσετε μία εξ αποστάσεως διάλεξη ή μία τηλεδιάσκεψη:

- Zoom: εφαρμογή τηλεδιασκέψεων που διατίθεται για χρήση χωρίς χρονικό περιορισμό σε διδάσκοντες ΑΠΘ με δυνατότητα συμμετοχής σε μία συνεδρία έως 500 άτομα (οδηγίες για: διοργανωτές, συμμετέχοντες).

- Skype for Business:  η υπηρεσία έχει αποσυρθεί από τη Microsoft. Προτείνεται η χρήση του Microsoft Teams.

- Microsoft Teams: εφαρμογή ηλεκτρονικής τάξης στο Microsoft Office365 που περιλαμβάνει τη δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και υποστηρίζει έως 250 συμμετέχοντες (οδηγίες για: διοργανωτές, συμμετέχοντες). Απαιτεί εξοικείωση με το περιβάλλον καθώς διαθέτει και ένα πλήθος εργαλείων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (livetraining).

- Google Meet: υπηρεσία τηλεδιασκέψεων μέσω του Google Apps for Education με δυνατότητα σύνδεσης έως 250 συμμετέχοντες σε ένα εικονικό δωμάτιο (οδηγίες).

- Big Blue Button (BBB): υπηρεσία που φιλοξενείται στις υποδομές του ΑΠΘ με δυνατότητα σύνδεσης έως 100 συμμετέχοντες, χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης κάποιου προγράμματος στον υπολογιστή (οδηγίες).

 

Επισκεφθείτε το χώρο ανταλλαγής απόψεων, που έχει διαμορφωθεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικών μαθημάτων elearning.auth.gr,  για να μοιραστείτε καλές πρακτικές με άλλους διδάσκοντες.

Η υπηρεσία υποστηρίζεται από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (email:digital-learning@auth.gr, τηλ. 2310992000).