Επαναφορά Αντιγράφου Ασφαλείας

Στην καρτέλα Websites & Domains επιλέγουμε Backup Manager.

Επιλέγουμε το backup από το οποίο θέλουμε να κάνουμε restore.

Στην ενότητα Backup content, στην επιλογή What do you want to restore? επιλέγουμε All objects (entire system) προκειμένου να κάνουμε επαναφορά όλο το σύστημα. Αν θέλουμε να κάνουμε επαναφορά συγκεκριμένα αντικείμενα (π.χ. Συγκεκριμένη βάση ή Ιστότοπο ) επιλέγουμε Selected Objects και έπειτα τα αντικέιμενα που θέλουμε. Ακόμη έχουμε τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Suspend domains until restoration task is completed. Απενεργοποίηση ιστοχώρων κατά τη διάρκεια της επαναφορά τους από το αρχείο αντιγράφου ασφαλείας.

  • When restoration task is completed, send notification e-mail to. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία να αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προς τη διεύθυνση που θα ορίσουμε.

Τέλος, επιλέγουμε Restore.

 

 
Με εικόνες