Αναζήτηση συνεργάτη για τη διαχείριση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων Α.Π.Θ. (Moodle Administrator)

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διαχειριστής υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων Α.Π.Θ. (Moodle Administrator) – 6 μήνες – έως 14.500,00

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:

  • υποστηρίζει σε λειτουργικό επίπεδο την πλατφόρμα φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ που στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα Moodle.
  • διερευνά και εγκαθιστά επιπλέον χαρακτηριστικά και επεκτάσεις (plugins) με στόχο την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των διδασκόντων.
  • διασυνδέει την πλατφόρμα φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων με άλλα συστήματα, όπως το σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητολογίου, τις υπηρεσίες ελέγχου λογοκλοπής και τα συστήματα τηλεδιάσκεψης και αποθήκευσης οπτικοακουστικού υλικού (video on demand).
  • διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών των συστημάτων, με βάση το ρόλο τους.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των λοιπών τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία δύο (2) ετών, στην περιοχή των ΤΠΕ.
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2).

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

  • Επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση και υποστήριξη συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιοχή των ΤΠΕ αλλά προέρχονται από τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών θα αξιολογηθεί τυχόν εμπειρία πέραν των 2 ετών
  • Συνέντευξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης -δήλωσης και δικαιολογητικών 16/09/2021 και ώρα 14:00

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.