Χρονοπρογραμματισμός εξ αποστάσεως εξέτασης μαθημάτων Σεπτεμβρίου

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2021 που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr:

1.   Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ορίζονται τις εργάσιμες ημέρες της εξεταστικής περιόδου από τις 09:00 έως τις 21:45.

2.   Οι ώρες μεταξύ 21:45 και 24:00 μπορεί να αξιοποιηθούν για ανέβασμα εργασιών.

3.   Οι ημέρες Σάββατο και Κυριακή μπορούν να αξιοποιηθούν για επανάληψη εξετάσεων που τυχόν αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.

4.   Τα 41 τμήματα χωρίζονται σε 4 ομάδες, με βάση την ώρα έναρξης, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το κάθε Τμήμα μπορεί να διενεργεί σε κάθε διαθέσιμο χρονικό διάστημα εξετάσεις, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, που δεν ξεπερνούν αθροιστικά τους 600 συμμετέχοντες.

5.    Μαθήματα με ακροατήρια μεγαλύτερα των 600 συμμετεχόντων μπορούν να διενεργηθούν αρκεί το Τμήμα να μην έχει ορίσει ταυτόχρονα εξέταση άλλου μαθήματος.

6.    Τα χρονικά διαστήματα 07:00-08:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 07:00-10:00 τις Κυριακές είναι δεσμευμένα για τυχόν θέματα συντήρησης των συστημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/authtickets .

7.    Είναι αυτονόητο ότι ο χρονοπρογραμματισμός των εξετάσεων που θα γίνουν με άλλους τρόπους και δεν θα απαιτήσουν χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr, καθώς και η χρήση ταυτόχρονων εποπτικών εργαλείων (Ζoom, Teams, κλπ.), δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού από όλα τα Τμήματα θα συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται να τηρηθεί η ακρίβεια στην ώρα έναρξης, καθώς ο μεγαλύτερος φόρτος παρατηρείται κατά την στιγμή της εισόδου των χρηστών στο σύστημα. Εάν κριθεί σκόπιμο, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στη γνωστή διεύθυνση υποστήριξης exams-board@auth.gr.