Αναζήτηση συνεργάτη για τη Διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υποστήριξη χρηστών HPC

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των IT υποδομών και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Στελεχώνεται από μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, από τη διαχείριση υποδομών δικτύων και private datacenters, μέχρι την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών, χτίζοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στην παρούσα φάση το ΚΗΔ αναζητά συνεργάτη για τη Διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υποστήριξη χρηστών HPC που θα ενταχθεί στο  Τμήμα υπολογιστικών υποδομών. Μετά την υπογραφή σύμβασης έργου για δοκιμαστική περίοδο 6 μηνών, θα υπάρξει δυνατότητα ανανέωσης.

Οι συνεργάτες του ΚΗΔ:

 • Αποκτούν εμπειρία στις σύγχρονες τεχνολογίες.
 • Εντάσσονται σε ένα φιλικό περιβάλλον άριστης συνεργασίας.
 • Εργάζονται με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής σε εντατική χρήση από χιλιάδες χρήστες της κοινότητας του πανεπιστημίου.
 • Συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς δράσεις συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

 

Αντικείμενο έργου

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί σε:

 • Λειτουργικά Συστήματα GNU/Linux
 • Υπολογιστικές υποδομές (HPC)
 • Επιστημονικές/υπολογιστικές εφαρμογές
 • Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
 • Υποστήριξη χρηστών HPC

 

Απαραίτητα Προσόντα

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

 • Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ-ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία δύο (2) ετών, στην περιοχή των ΤΠΕ.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (B2).

 

Συνεκτιμώμενα Πρόσθετα Προσόντα – Κριτήρια

 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων GNU/Linux και σε ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ – opensource). 
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για HPC υποδομές (παράλληλος προγραμματισμός), στην μεταγλώττιση (compilation) και εγκατάσταση εφαρμογών
 • Βασικές γνώσεις shell scripting (bash ή csh)
 • Βασικές γνώσεις εργαλείου διαχείρισης συστημάτων Ansible και άνεση στη χρήση git.
 • Βασικές γνώσεις χρήσης containers (Docker, singularity, Kubernetes)
 • Για τα υποψήφια άτομα που δεν διαθέτουν βασικό ή μεταπτυχιακό τίτλο στο πεδίο των ΤΠΕ αλλά προέρχονται από τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών θα αξιολογηθεί τυχόν επαγγελματική εμπειρία πέραν των δύο (2) ετών.
 • Συνέντευξη

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.

 

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες ή όσοι/ες έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. ένα minimum προσόντων) μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη.

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους/τις ενδιαφερόμενους/νες θα γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση admin@it.auth.gr αναγράφοντας στο subject του μηνύματος  «Διαχείριση υπολογιστικών υποδομών και υποστήριξη χρηστών HPC», έως την Δευτέρα 19/7/2021 και ώρα 09:00. Για πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Καλαμποκίδου (τηλ. 2310.998479,2310998433 email: admin@it.auth.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο έργου οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Κορόσογλου (τηλ.: 2310.99.0508, email: pkoro@it.auth.gr).

Συνημμένα