Αναζήτηση συνεργάτη υποστήριξης πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

Τύπος Ενημέρωσης 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Ζητείται συνεργάτης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για την υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Βασικές αρμοδιότητες είναι:
• η καθημερινή παρακολούθηση καλής λειτουργίας των δικτυακών υποδομών του ΕΔΥΤΕ
• η αντιμετώπιση δικτυακών προβλημάτων σε πρώτο επίπεδο
• η κλιμάκωση (escalation) των δικτυακών προβλημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου (Network Operations Center, NOC) του ΕΔΥΤΕ, μέσω πληροφοριακού συστήματος τεχνικών δελτίων (ticketing system), σε περίπτωση που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στο πρώτο επίπεδο
• η επικοινωνία με τους φορείς του ΕΔΥΤΕ, για θέματα σχετικά με τη συνδεσιμότητά τους

Οι ζητούμενες υπηρεσίες θα παρέχονται επί 40 ώρες ανά εβδομάδα, κατά τις εργάσιμες ημέρες μέσα στο διάστημα 8:00 – 20:00 και τα Σαββατοκύριακα (1 Σαββατοκύριακο σε κάθε 6) και τις αργίες στο διάστημα 9:00 – 17:00.

Προσφέρεται:
• εκπαίδευση στα θέματα που αναφέρονται παραπάνω από έμπειρο προσωπικό
• αντικείμενο εργασίας υψηλού ενδιαφέροντος
• ενημέρωση σε δικτυακές τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές αιχμής, που χρησιμοποιούνται στα ακαδημαϊκά δίκτυα


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Τηλεπικοινωνιών. Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (τουλάχιστον επίπεδο Β2).


ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
• Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη δικτύων δεδομένων
• Επαγγελματική πιστοποίηση σε θέματα τεχνολογιών ή/και διαχείρισης δικτύων δεδομένων


ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΜΟΝΑΔΕΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαχείρισης δικτύων δεδομένων

(μέγιστο 48 μήνες)

Μήνες x 3

Έως 144

2

Επαγγελματική πιστοποίηση σε θέματα τεχνολογιών ή/και διαχείρισης δικτύων δεδομένων

30

3

Συνέντευξη

Έως 120

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
Οι ενδιαφερόμενοι ή όσοι από αυτούς έχουν κριθεί κατάλληλοι (πληρούν δηλ. ένα minimum προσόντων) μπορεί να κληθούν σε συνέντευξη με θεματικές ενότητες:

Α/Α

Θεματική Ενότητα

Επίπεδο Γνώσης

Μονάδες Βαθμολόγησης

Μέγιστη

Βαθμολογία

1

Δικτυακός εξοπλισμός: κατηγορίες, σκοπός και αρχές λειτουργίας της κάθε κατηγορίας

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Ειδικός – 20

20

2

Φυσικά μέσα μετάδοσης, οπτική πολυπλεξία,  Ethernet

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Ειδικός – 20

20

3

Στοίβα πρωτοκόλλων TCP/IP

Μη Γνώστης – 0

Εισαγωγικές Γνώσεις – 5

Ενδιάμεσο επίπεδο – 10

Ικανός – 15

Ειδικός – 20

20

4

Αντίληψη – επαγωγική λογική, αριθμητική λογική και λεκτική διατύπωση συλλογιστικής (τεστ με 20 ερωτήσεις)

Σωστές απαντήσεις x 3

60

 

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση admin@it.auth.gr  αναγράφοντας στο subject του μηνύματος  «Υποστήριξη πρώτου επιπέδου των δικτυακών υποδομών (ΕΔΥΤΕ)», έως τη Δευτέρα 7/6/2021 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στον κ. Χαρ. Λασκαρίδη (τηλ.: 2310.99.8593, email: haris@it.auth.gr).