Ολοκλήρωση Πράξης "Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ"

Τύπος Ενημέρωσης 

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της πράξης «Βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών ΑΠΘ»  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». Η πράξη, συνολικού προϋπολογισμού 740.000,00€, συγχρηματοδοτήθηκε από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Στο πλαίσιο της πράξης αναβαθμίστηκαν υπηρεσίες ΤΠΕ γύρω από τους ακόλουθους άξονες:

1. Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Λογισμικό ψηφιακής υπογραφής εγγράφων μέσω web
 • Υπηρεσίας εξ αποστάσεως «Εγκεκριμένης» Ψηφιακής Υπογραφής
 • Λογισμικό επεξεργασίας εγγράφων PDF
 • Λογισμικό διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης (Identity and Access Management)
 • Λογισμικό επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence)
 • Λογισμικό ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ροών εργασίας

2. Αναβαθμίσεις υπηρεσιών και εφαρμογών  για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης
 • Λογισμικό υποστήριξης Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

3. Δράσεις κυβερνοασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Υπηρεσίες συμβούλου και επιθεώρησης ISO 27001 για τα κεντρικά datacenters  του ΑΠΘ
 • Υπηρεσίες συμβούλου για τη συμβατότητα με τον κανονισμό ΓΚΠΔ
 • Λογισμικό σάρωσης ασφαλείας (security scanning)

4. Παραγωγή Ψηφιακού Περιεχομένου
 • Λογισμικό διαχείρισης, ποιοτικού ελέγχου και μαζικής επεξεργασίας πρωτογενούς ψηφιοποιημένου υλικού της ΒΚΠ


Το φυσικό αντικείμενο της πράξης  υλοποιήθηκεμε τη φροντίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ, της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (Άξονας 4), του ΚΕΔΙΒΙΜ (Άξονας 2) και της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του ΑΠΘ.