Αναζήτηση συνεργάτη για την Υποστήριξη των κεντρικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και του συστήματος Identity Management του ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΗΔ ΑΠΘ) επιθυμεί να αναθέσει το παρακάτω αντικείμενο σε ένα συνεργάτη.


Αντικείμενο: Υποστήριξη των κεντρικών Βάσεων Δεδομένων (ΒΔ) και του συστήματος Identity Management του ΑΠΘ.


  Προαπαιτούμενα:

 •  Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών. Γίνονται δεκτά και άλλα πτυχία υπό προϋποθέσεις.
 • 1+ έτος επαγγελματικής εμπειρίας με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση ΒΔ ή τη διαχείριση συστημάτων Linux.
 • Καλή γνώση των Αγγλικών.


 Καθήκοντα:

 • Ανίχνευση και επίλυση προβλημάτων σε MySQL servers με υψηλή διαθεσιμότητα σε περιβάλλον Linux
 • Αναβαθμίσεις, monitoring, reporting, backups, διαχείριση δικαιωματων πρόσβασης, βελτιώσεις και λοιπές εργασίες ΒΔ
 • Υποστήριξη χρηστών των ΒΔ στα προβλήματά τους σχετικά με την αξιοποίηση των ΒΔ
 • Παρακολούθηση λειτουργίας συστήματος Identity Management ΑΠΘ
 • Υποστήριξη OpenLDAP servers στα πλαίσια υπαρχόντων διαδικασιών (επικουρικά)
 • Διαχείριση Linux server VMs στα πλαίσια υπαρχόντων διαδικασιών αυτοματοποίησης (επικουρικά)


  Χρήσιμη εμπειρία:

 • Εμπειρία σε σχεσιακές ΒΔ, κατά ισχυρή προτίμηση MySQL.
 • Εμπειρία σε τεχνολογίες failover, clusters π.χ. HAProxy, Corosync
 • Εμπειρία σε γλώσσες scripting (bash, sed, python, κλπ)
 • Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Linux π.χ. Debian / Ubuntu /Redhat / Centos distributions
 • Εμπειρία στην τυποποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης (π.χ. git, gitlab, ansible)
 • Εμπειρία στη διαχείριση τεχνολογιών Virtualization π.χ. KVM / Xen/ Ganeti / libvirt / OpenStack / VMWare
 •  Εμπειρία στη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών SSL
 •  Εμπειρία στη χρήση συστημάτων ticketing/issues (JIRA, Redmine, OTRS κ.α.)
 • Εμπειρία με προϊόντα middleware π.χ. Tomcat, Jboss, Pacemaker,Apache.
 • Εμπειρία στη διαχείριση containers, π.χ. Docker, Kubernetes, Mesos
 • Εμπειρία στη χρήση υπηρεσιών cloud π.χ. Azure, Google Apps, AWS
 • Εμπειρία σε Open Source projects


 Ωφέλη:

 • Ένταξη σε πολυπληθή ομάδα έμπειρων συναδέλφων με εμπλοκή σε πλήθος projects πανελλαδικής ή πανευρωπαϊκής εμβέλειας.
 •  Εμβάθυνση γνώσεων και ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων εντός εργασίας αλλά και με παρακολούθηση εξωτερικών εκπαιδεύσεων για ειδικά θέματα
 • Συνεργασία με την ερευνητική κοινότητα
 • Περιβάλλον φιλικό προς την οικογένεια

Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση admin@it.auth.gr