Αναζήτηση Web developer

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 25.020,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

1 άτομo / Πτυχίο/Δίπλωμα ΑΕΙ  (ΠΕ ή ΤΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

O συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:

  • Συμμετέχει στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτίωση ιστοχώρων
  • Εφαρμόζει τεχνικές: Web Design, UI design, Responsive Design
  • Συμμετέχει στον έλεγχο και επίλυση προβλημάτων σχετικά με την προσβασιμότητα σε ιστοσελίδες και web εφαρμογές
  • Συμμετέχει στην υποστήριξη και συντήρηση υφιστάμενων ιστοχώρων

 

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 11/02/2021 και ώρα 14:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.