Χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων μέσω elearning - Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου

Τύπος Ενημέρωσης 
Σχετικά με τη διενέργεια εξ αποστάσεως εξετάσεων στην εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου, σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr για όλη τη διάρκεια της περιόδου της εξεταστικής:

1. Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ορίζονται τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 21:30, για όσες εβδομάδες διαρκέσει η εξεταστική περίοδος.
2. Οι ώρες μεταξύ 21:30 και 24:00 μπορεί να αξιοποιηθούν για ανέβασμα εργασιών.
3. Οι ημέρες Σάββατο και Κυριακή μπορούν να αξιοποιηθούν για επανάληψη εξετάσεων που τυχόν αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.
4. Τα 41 τμήματα χωρίζονται σε 2 βασικές ομάδες (Α και Β) και 2 υποομάδες (Α1, Α2, Β1, Β2), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το κάθε Τμήμα μπορεί να διενεργεί σε κάθε διαθέσιμο χρονικό διάστημα εξετάσεις, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, που δεν ξεπερνούν αθροιστικά τους 600 συμμετέχοντες.

5. Μαθήματα με ακροατήρια μεγαλύτερα των 600 συμμετεχόντων μπορούν να διενεργηθούν αρκεί το Τμήμα να μην έχει ορίσει ταυτόχρονα εξέταση άλλου μαθήματος.
6. Τα χρονικά διαστήματα 07:00-08:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 07:00-10:00 τις Κυριακές είναι δεσμευμένα για τυχόν θέματα συντήρησης των συστημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/authtickets .
7. Είναι αυτονόητο ότι ο χρονοπρογραμματισμός των εξετάσεων που θα γίνουν με άλλους τρόπους και δεν θα απαιτήσουν χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr, δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού από όλα τα Τμήματα θα συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Εάν κριθεί σκόπιμο, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις στη γνωστή διεύθυνση υποστήριξης exams-board@auth.gr .