Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - Τεχνική υποστήριξη χρηστών στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:

  • Προσφέρει απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΘ σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τηλεργασίας με την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών
  • Διεκπεραιώνει αιτήματα για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και παρέχει υποστήριξη σε θέματα εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής
  • Διεκπεραιώνει αιτήματα για τη δημιουργία ηλεκτρονικών ερευνών με χρήση του εργαλείου survey.auth.gr
  • Προσφέρει υποστήριξη 1ου επιπέδου στη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του ΑΠΘ
  • Αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία (OTRS ticketing system, OpenKM και ΠΑΠΥΡΟΣ document  management  system, wiki, Asterisk Call Center, Asana collaboration tool, Office365, κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
  • Προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνει διαδικασίες και υλοποιεί δράσεις εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 27/11/2020 και ώρα 14:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.