Αιτήσεις τεσσάρων (4) θέσεων Πρακτικής Άσκησης στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) ΑΠΘ επιθυμεί να απασχολήσει 4 τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες Τμημάτων των πρώην ΤΕΙ στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για Πρακτική Άσκηση με άμεση έναρξη και για έξι μήνες.Ο/Η φοιτητής/τρια θα απασχοληθεί στις παρακάτω ομάδες του ΚΗΔ:
  • Ομάδα Υπηρεσιών που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την ανάλυση απαιτήσεων και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ιστοχώρων με χρήση σύγχρονων εργαλείων.
  • Ομάδα Υπολογιστικών Υποδομών που αφορά υπολογιστικές υποδομές του ΚΗΔ  (Datacenters για υπηρεσίες παραγωγής, σταθμοί εργασίας, διαχειρίζεται τις βασικές υπηρεσίες που σχετίζονται με κρίσιμες βασικές υποδομές (δηλαδή DNS, DHCP, VPN,authentication & authorization), καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία των κεντρικών web servers και της ιδρυματικής υπηρεσίας e-mail. Επίσης ασχολείται με την παροχή high end computing υπηρεσιών στην ερευνητική και ευρύτερα ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου.
  • Ομάδα Τεχνολογικής Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Δραστηριοτήτων και Υποστήριξης Χρηστών. Η ομάδα ασχολείται με θέματα διαχείρισης κεντρικού οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού, διαχείρισης της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων του ΑΠΘ μέσω της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle καθώς και με υποστήριξη χρηστών στο σύνολο των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: admin@it.auth.gr ή admin-tdp@ad.auth.gr και να αναφέρουν στο θέμα "Πρακτική Άσκηση στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ".

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310-998479 (κα Καλαμποκίδου).