Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 498/2020

Τύπος Ενημέρωσης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΠΘ


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4.247.500,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α)την αριθμ. 2150/15-4-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 58/30-4-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 22929/4-5-2020)

Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (μοναδικός κωδικός 20DIAB000012708), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (ημερομηνία λήξης Δευτέρα 14.09.2020).