Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 500/2020

Τύπος Ενημέρωσης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.092.000,00€ ΜΕ ΦΠΑ

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:

α)την αριθμ. 2463/7-5-2020 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 60/14-5-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (έγγραφο αριθμ. 23678/15-5-2020)

Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (μοναδικός κωδικός 20DIAB000012687), για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (ημερομηνία λήξης Δευτέρα 14.09.2020).