Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να καταρτίσει μητρώο συνεργατών για την κάλυψη των αναγκών του έργου, για συνολικό διάστημα 4 μηνών  και με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό ανά άτομο 7.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

Διάρκεια ισχύος του μητρώου έως τις 31/08/2022 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - Υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ)

Οι συνεργάτες που θα επιλεγούν θα:

  • Προσφέρουν απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά στην  πρόσβαση  στο  δίκτυο  και  στη  χρήση  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  του  Κέντρου  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (παροχή υποστήριξης μέσω email, τηλεφώνου)
  • Διεκπεραιώνουν αιτήματα για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αιτήματα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήματα διαχείρισης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)
  • Αξιοποιούν σύγχρονα εργαλεία (OTRS ticketing system, OpenKM και ΠΑΠΥΡΟΣ document  management  system, wiki, Asterisk Call Center, Asana collaboration tool, Office365,κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
  • Παρέχουν υποστήριξη  σε  θέματα  Υποδομής  Δημοσίου  Κλειδιού  (έκδοση  πιστοποιητικών  χρηστών  κι εξυπηρετητών) και εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής
  • Διαχειρίζονται  μητρώα δεδομένων
  • Δρομολογούν, όταν απαιτείται, αιτήματα υποστήριξης στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης και θα συντονίζουν την ολοκλήρωσή τους
  • Προετοιμάζουν εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνουν διαδικασίες και υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 24/08/2020 και ώρα 14:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.