Χρονοπρογραμματισμός εξετάσεων μέσω elearning μαθημάτων ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Τύπος Ενημέρωσης 

Σε συνέχεια της απόφασης Συγκλήτου της 29/7/2020, σας γνωστοποιούμε τα εξής για τον χρονοπρογραμματισμό των εξετάσεων που θα αξιοποιήσουν την υπηρεσία Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr:

 

1.       Τα διαθέσιμα χρονικά διαστήματα (χρονοθυρίδες) για τη διενέργεια γραπτών εξετάσεων ορίζονται τις εργάσιμες ημέρες από 31 Αυγούστου έως 2 Οκτωβρίου (5 εβδομάδες) από τις 09:00 έως τις 21:30.

2.       Οι ώρες μεταξύ 21:30 και 24:00 μπορεί να αξιοποιηθούν για ανέβασμα εργασιών.

3.       Οι ημέρες Σάββατο και Κυριακή μπορούν να αξιοποιηθούν για επανάληψη εξετάσεων που τυχόν αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα.

4.       Τα 41 τμήματα χωρίζονται σε 2 βασικές ομάδες (Α και Β) και 2 υποομάδες (Α1, Α2, Β1, Β2), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Το κάθε Τμήμα μπορεί να διενεργεί σε κάθε διαθέσιμο χρονικό διάστημα εξετάσεις, για ένα ή περισσότερα μαθήματα, που δεν ξεπερνούν αθροιστικά τους 400 συμμετέχοντες.

5.       Μαθήματα με ακροατήρια μεγαλύτερα των 400 συμμετεχόντων μπορούν να διενεργηθούν αρκεί το Τμήμα να μην έχει ορίσει ταυτόχρονα εξέταση άλλου μαθήματος.

6.       Τα χρονικά διαστήματα 07:00-08:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 07:00-10:00 τις Κυριακές είναι δεσμευμένα για τυχόν θέματα συντήρησης των συστημάτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλεύεστε την ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/authtickets .

7.       Είναι αυτονόητο ότι ο χρονοπρογραμματισμός των εξετάσεων που θα γίνουν με άλλους τρόπους και δεν θα απαιτήσουν χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Μαθημάτων - elearning.auth.gr, δεν επηρεάζεται από τα παραπάνω

Τέλος, επισημαίνουμε ότι η τήρηση του χρονοπρογραμματισμού από όλα τα Τμήματα θα συμβάλλει καθοριστικά στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων. Εάν κριθεί σκόπιμο, θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις στη γνωστή διεύθυνση υποστήριξης exams-board@auth.gr .