Ένταξη υπηρεσίας email της Πολυτεχνικής Σχολής στην Κεντρική Ιδρυματική Υπηρεσία

Τύπος Ενημέρωσης 

Παρακάτω αναρτάται κείμενο προς επιβεβαίωση προσωπικού μηνύματος email που θα σταλεί από το ΚΗΔ ΑΠΘ προς χρήστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

------

Σας ενημερώνουμε πως στο διάστημα 20/7/2020 έως και 31/10/2020 οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διευθύνσεων με καταλήξεις @eng.auth.gr και @ee.auth.gr θα μεταφερθούν σταδιακά στην κεντρική υπηρεσία email του ΑΠΘ, κατόπιν της επισυναπτόμενης απόφασης 1385/22-07-2019 της Πολυτεχνικής Σχολής.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε αυτό το μήνυμα μέχρι το τέλος καθώς περιέχει τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε για να παραμείνει ενεργή η διεύθυνσή σας με κατάληξη @eng.auth.gr ή @ee.auth.gr.

Για να διατηρηθεί η διεύθυνσή σας θα σας σταλεί σε αυτήν είδικό προσωπικό μήνυμα μέσω του οποίου θα μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ενέργειες των οποίων τα απαραίτητα βήματα περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

    Α. Συγχώνευση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό
    Β. Προώθηση σε άλλο email σας εκτός του ιδρυματικού λογαριασμού
    Γ. Καταχώρηση ως κοινόχρηστο email


Οι λογαριασμοί των παλαιών servers της Πολυτεχνικής Σχολής για τους οποίους δεν θα γίνει καμία από τις προαναφερόμενες ενέργειες θα πάψουν λειτουργούν από 31/10/2020.
Αφού πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται παρακάτω αναλυτικότερα, συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το email σας με κατάληξη @eng.auth.gr ή @ee.auth.gr, χωρίς αλλαγές όπως και πριν. Το ΚΗΔ θα σας ειδοποιήσει με νέο προσωπικό email για την ολοκλήρωση των ενεργειών του για τη θυρίδα σας, δίνοντας και απαραίτητες σύντομες οδηγίες χρήσης για τη νέα κατάσταση.

Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

Α. Συγχώνευση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό
Για την επιλογή αυτή, εφόσον διαθέτετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό στο ΑΠΘ, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τον προσωποποιημένο σύνδεσμο που έχετε λάβει μέσω email, ακόμα και αν τα μηνύματα του email με κατάληξη @eng.auth.gr (ή @ee.auth.gr) προωθούνται ήδη στην ιδρυματική θυρίδα. Η είσοδος γίνεται με τα στοιχεία του ιδρυματικού σας λογαριασμού (username, password). Το ΚΗΔ στη συνέχεια θα φροντίσει για τη μεταφορά τυχόν μηνυμάτων σας από τους "παλαιούς" mail servers της Πολυτεχνικής Σχολής σε υποφακέλους μέσα στην ιδρυματική θυρίδα email και θα σας ενημερώσει σχετικά. Η διεύθυνση με κατάληξη @eng.auth.gr ή @ee.auth.gr θα παραμείνει ενεργή και θα μπορείτε να την χρησιμοποιείτε κανονικά πλέον από την ιδρυματική θυρίδα όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά. Συνολικά, οι διευθύνσεις email που θα διαθέτετε θα είναι οι παρακάτω:
        enguser@eng.auth.greeuser@ee.auth.gr)
        ιδρυματικόUsername@auth.gr
        ιδρυματικόUsername@eng.auth.gr (ή @ee.auth.gr) (νέα διεύθυνση που προκύπτει μετά τη μεταφορά της υπηρεσίας email της Πολυτεχνικής Σχολής στην κεντρική υπηρεσία email του ΑΠΘ)

    και τα μηνύματά τους θα καταλήγουν στη θυρίδα του ιδρυματικού σας λογαριασμού.
Αν δεν έχετε ενεργό ιδρυματικό λογαριασμό για την απόκτηση ή ανανέωση του δείτε τις οδηγίες στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/Services/account.

Πληροφορίες για τη θυρίδα του ιδρυματικού σας λογαριασμού και οδηγίες ρύθμισης των πιο δημοφιλών προγραμμάτων διαχείρισης αλληλογραφίας όπως Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Mail.app, θα βρείτε στην ιστοσελίδα της κεντρικής υπηρεσίας email του ΑΠΘ https://it.auth.gr/el/mailServices/email. Στην ίδια σελίδα υπάρχουν τα κατάλληλα εγχειρίδια ρύθμισης του email σας προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε ως διεύθυνση αποστολής τη διεύθυνσή σας (ρύθμιση αποστολής με άλλη ταυτότητα) enguser@eng.auth.greeuser@ee.auth.gr) αν το επιθυμείτε.

Β. Προώθηση σε άλλο email σας εκτός του ιδρυματικού λογαριασμού
Για την επιλογή αυτή, για να συνεχίσει η λειτουργία της διεύθυνσης με κατάληξη @eng.auth.gr ή @ee.auth.gr παρακαλούμε να δηλώσετε σε αυτόν τον σύνδεσμο εναλλακτική διεύθυνσή email, προς την οποία θέλετε να γίνεται αυτόματα προώθηση (π.χ. userxyz@gmail.com), ακόμα και αν το έχετε ήδη ορίσει τους servers της Πολυτεχνικής Σχολής. Το ΚΗΔ αφού καταγράψει τη δήλωσή σας, θα προγραμματίσει στη συνέχεια τις απαραίτητες εργασίες, και θα σας ενημερώσει όταν αυτές ολοκληρωθούν. Επιλέγοντας προώθηση του email σας θα πρέπει να φροντίσετε έγκαιρα, εσείς ο/η ίδιος/α, για να παραλάβετε ή να μεταφορτώσετε τυχόν μηνύματα που θα έχουν παραμείνει αποθηκευμένα στους "παλαιούς" mail servers της Πολυτεχνικής Σχολής.

Γ. Καταχώρηση ως κοινόχρηστο email
Στην ειδική περίπτωση που η διεύθυνση με κατάληξη @eng.auth.gr ή @ee.auth.gr είναι κοινόχρηστη και έχουν πρόσβαση πολλά πρόσωπα τα οποία γνωρίζουν το password (π.χ. θεσμοθετημένα εργαστήρια, γραμματείες) παρακαλούμε ακολουθήστε τον προσωποποιημένο σύνδεσμο που έχετε λάβει μέσω email, προκειμένου να γίνει ειδική διαδικασία μεταφοράς.

Εφόσον ακολουθήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω βήματα, η διεύθυνσή σας με κατάληξη @eng.auth.gr ή @ee.auth.gr θα παραμείνει σε λειτουργία.
Τυχόν κεντρικά ορισμένα email aliases, το ΚΗΔ θα φροντίσει να συνεχίσουν να λειτουργούν χωρίς μεταβολές.

Μετά τις 31/12/2020 δε θα είναι δυνατή οποιαδήποτε ανάκτηση μηνυμάτων από τους παλαιούς mail servers της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς θα σταματήσει η λειτουργία τους.

Τα παραπάνω θα εφαρμοστούν κατά αναλογία και σε τυχόν άλλα mail domains που εξυπηρετούνται από τους ίδιους παλαιούς servers.

Λόγω των παραπάνω μεταβολών, οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα παραπάνω email domains θα πρέπει να μετακινηθούν με ενέργειες των διαχειριστών τους, σε άλλες υπηρεσίες λιστών π.χ. τις ιδρυματικές υπηρεσίες https://lists.auth.gr ή σε άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες. Εφόσον ζητηθεί από τους διαχειριστες, θα υπάρξει μέριμνα από το ΚΗΔ ώστε τα νέα emails με προορισμό τις πρότερες διευθύνσεις των λιστών, να προωθούνται αυτόματα στις νέες λίστες, ώστε να μην χαθεί κανένα μήνυμα. Η μετακίνηση των λιστών θα πρέπει να ολοκληρωθεί με ενέργειες των διαχειριστών έως 31/12/2020. Τα ιστορικά αρχεία των λιστών αυτών θα μπορούν να ανακτηθούν έως τις 31/1/2021, αλλά δεν είναι τεχνικά δυνατό να μεταφερθούν αυτόματα στις νέες λίστες. Θα υπάρξει ειδική επικοινωνία από το ΚΗΔ προς τους σημερινούς διαχειριστές των λιστών για την ενημέρωση στα θέματα λιστών.

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα με τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υποστήριξη χρηστών του ΚΗΔ (βλ. https://it.auth.gr/contact).