Αναζήτηση developers

Τύπος Ενημέρωσης 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αναζητεί συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως developers (Full Stack Web Developer, CMS Developer) στο πλαίσιο έργων που υλοποιεί. Την παρούσα χρονική στιγμή θα απασχοληθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του ακόλουθου έργου με δυνατότητα απασχόλησής τους και σε άλλες δράσεις του Κέντρου.


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Find a Bailiff III», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Directorate-General for Justice and Consumers), με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 28/02/2022 ημερομηνία λήξης του έργου το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 90.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Οι συμβάσεις δύναται να παραταθούν σε περίπτωση παράτασης του έργου, μέχρι τη νέα ημερομηνία λήξης του και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

1 άτομο Πτυχίο/Δίπλωμα Πανεπιστημίου στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έως 28/02/2022, έως 45.000,00€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α) - CMS Developer
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου εντάσσεται στο πακέτο εργασίας WP2 με τίτλο «Technical Development and Guidance – Ανάπτυξη, Υποστήριξη και Καθοδήγηση» που προβλέπει δράσεις για την ανάπτυξη λύσεων διασύνδεσης τουλάχιστον πέντε χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Δικαστικών Επιμελητών.
Ο εξειδικευμένος συνεργάτης που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών, την εκπόνηση παραδοτέων (deliverables) και γενικότερα με την ολοκλήρωση δράσεων απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου. Ενδεικτικά θα:
• Συμμετέχει στον σχεδιασμό πρότυπης εφαρμογής μητρώου, εφαρμόζοντας τεχνικές: Web Design, UI-UX design, Responsive Design 
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη Modules και plugins για δημοφιλή CMS (Drupal, Wordpress, Joomla)
• Συμμετέχει στην τελική διασύνδεση των χωρών στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Δικαστικών Επιμελητών.
• Συμμετέχει σε υλοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών, συγγραφή αναφορών και τεκμηρίωσης εργαλείων που αφορούν το σύνολο του έργου

1 άτομο Πτυχίο/Δίπλωμα Πανεπιστημίου στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), έως 28/02/2022, έως 45.000,00€

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  (Β) - Full Stack Web Developer
Το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου εντάσσεται στο πακέτο εργασίας WP2 με τίτλο «Technical Development and Guidance – Ανάπτυξη, Υποστήριξη και Καθοδήγηση» που προβλέπει δράσεις για την ανάπτυξη λύσεων διασύνδεσης τουλάχιστον πέντε χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Δικαστικών Επιμελητών.
Ο εξειδικευμένος συνεργάτης που θα επιλεγεί θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη web και mobile εφαρμογών, την εκπόνηση παραδοτέων (deliverables) και γενικότερα με την ολοκλήρωση δράσεων απαραίτητων για την υλοποίηση του έργου. Ενδεικτικά θα:
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη πρότυπης εφαρμογής μητρώου, με αξιοποίηση έτοιμων APIs, σε ένα από τα γνωστά Javascript Frameworks
• Συμμετέχει  στην ανάπτυξη του κεντρικού backend REST API
• Συμμετέχει στην τελική διασύνδεση των χωρών στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Δικαστικών Επιμελητών.
• Συμμετέχει σε υλοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών, συγγραφή αναφορών και τεκμηρίωσης εργαλείων που αφορούν το σύνολο του έργου

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 02/07/2020 και ώρα 14:00

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατάθηκε έως τις 09/07/2020 και ώρα 14:00

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.