Αναζήτηση συνεργάτη για διαχείριση – υποστήριξη ηλεκτρονικής γραμματείας

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα άτομο (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 12.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Εποπτεύει την καλή λειτουργία του συστήματος Ηλεκτρονικής Γραμματείας Φοιτητολογίου για το ΑΠΘ, αξιοποιώντας τόσο εργαλεία ελέγχου (monitoring), όσο και αναφορές προβλημάτων των χρηστών του συστήματος (φοιτητές, διδάσκοντες, γραμματείες)
• Υποστηρίζει σε 2ο επίπεδο το προσωπικό των Γραμματειών των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Ιδρύματος και του Τμήματος Σπουδών σε θέματα λειτουργίας του συστήματος. Βοηθά στην ορθή καταχώρηση των προγραμμάτων σπουδών και των κανόνων λήψης μαθημάτων, στην καταχώρηση προγράμματος μαθημάτων και αιθουσών, στις εγγραφές φοιτητών και δηλώσεις μαθημάτων, δημιουργία εξεταστικών και καταχώρησης βαθμών, ενώ θα διαμορφώνουν πρότυπα πιστοποιητικά για βεβαιώσεις και τίτλους σπουδών
• Διαχειρίζεται τα δικαιώματα πρόσβασης των χρηστών του συστήματος, όπως αρμόζει στο ρόλο τους, αναφέροντας τυχόν περιστατικά παραβίασής τους

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 8/5/2020 και ώρα 14:00.
Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.