Αναζήτηση συνεργάτη για διαχείριση – τεχνική υποστήριξη δικτύου

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 9 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα παρακάτω αντικείμενα:
• Παραμετροποίηση και εγκατάσταση Cisco μεταγωγέων του δικτύου πρόσβασης και διανομής
• Παραμετροποίηση και εγκατάσταση Cisco μεταγωγέων των κέντρων δεδομένων
• Παραμετροποίηση Cisco δρομολογητών δικτύου κορμού
• Διασύνδεση εξωκειμένων μονάδων με διάφορες τεχνολογίες (π.χ. DSL, ασύρματες ζεύξεις)
• Παραμετροποίηση firewalls στους Cisco δρομολογητές
• Παραμετροποίηση Cisco controller-based ασύρματο δίκτυο
• Παρακολούθηση καλής λειτουργίας του δικτύου
• Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας κόμβων δικτύου
• Αντιμετώπιση προβλημάτων συνδεσιμότητας χρηστών σε 2ο επίπεδο

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 26/3/2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων μετατέθηκε έως τις 30/4/2020.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.