Ενημέρωση για την υπηρεσία FAX στο ΑΠΘ

Τύπος Ενημέρωσης 
Το FAX είναι μια τεχνολογικά ξεπερασμένη μέθοδος επικοινωνίας, η οποία εμφανίζει πολλά προβλήματα τα τελευταία χρόνια λόγω της ψηφιοποίησης των τηλεφωνικών δικτύων και της μετάβασης της πλειονότητας των τηλεφωνικών συνδέσεων του Δημόσιου Τηλεφωνικού Δικτύου σε τεχνολογία Voice over IP (VoIP). Με δεδομένη και τη σταδιακή μετάβαση της Πανεπιστημιακής τηλεφωνίας σε VoIP, η οποία ήδη λαμβάνει χώρα, η Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΕΨΔ) του ΑΠΘ, στις 29/01/2020, αποφάσισε τη μη μετάβαση των συνδέσεων FAX στο δίκτυο IP τηλεφωνίας, καθώς και τη μη εξυπηρέτηση αιτημάτων για νέες συνδέσεις FAX. Εναλλακτικά, το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ συνιστά τη χρήση σύγχρονων μορφών επικοινωνίας, όπως το e-mail. Για συνδέσεις FAX Γραμματειών, εφόσον αποδεδειγμένα υπάρχει ανάγκη χρήσης FAX κι εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, προτείνεται η χρήση της υπηρεσίας αποστολής και λήψης FAX μέσω e-mail (https://it.auth.gr/el/telephony/fax2mail).

Για τις ήδη υπάρχουσες συνδέσεις FAX, θα πρέπει να επισημανθεί ότι θα πάψουν να λειτουργούν τη στιγμή που θα γίνει η μετάβαση σε VoIP τηλεφωνία.