Αναζήτηση συνεργάτη για υποστήριξη χρηστών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2022 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής) και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - Υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ)

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:

  • προσφέρει απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά στην πρόσβαση στο δίκτυο και στη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ (παροχή υποστήριξης μέσω email, τηλεφώνου)
  • διεκπεραιώνει αιτήματα για χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αιτήματα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήματα διαχείρισης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)
  • αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία (OTRS ticketing system, OpenKM και Alfresco document management system, wiki, Asterisk Call Center, Asana collaboration tool, Office365, κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
  • παρέχει υποστήριξη σε θέματα Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (έκδοση πιστοποιητικών χρηστών κι εξυπηρετητών) και εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής
  • διαχειρίζεται μητρώα δεδομένων
  • δρομολογεί, όταν απαιτείται, αιτήματα υποστήριξης στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης και θα συντονίζει την ολοκλήρωσή τους
  • προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνει διαδικασίες και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

 

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 21/2/2020.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.