Αναζήτηση συνεργάτη για διαχείριση συστημάτων windows

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 11.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ - Διαχείριση εξυπηρετητών και σταθμών εργασίας windows

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα ακόλουθα αντικείμενα:

Διαχείριση εξυπηρετητών Windows και σχετικών κεντρικών υπηρεσιών

• Εγκαταστάσεις ΛΣ Windows Server
• Διαχείριση Active Directory (χρήστες, υπολογιστές, εκτυπωτές, domain policies)
• Ρυθμίσεις redundancy, fail-over σε θέματα domain catalog και active directory
• Παρακολούθηση γεγονότων και εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας
• Κεντρική διαχείριση εκτυπώσεων με Print servers
• Κεντρική διαχείριση Desktops με SCCM
• Διαχείριση MSSQL servers
• Κεντρική αδειοδότηση λογισμικού
• Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, απόδοση δικαιωμάτων χρηστών και ομάδων χρηστών
• Λειτουργίες backup-restore αρχείων
• Ρυθμίσεις Windows firewall
• Διαχείριση υπηρεσιών Azure Cloud

Διαχείριση σταθμών εργασίας με Windows

• Εγκαταστάσεις ΛΣ Desktop Windows, Office και άλλων εφαρμογών
• Ενημερώσεις Windows Desktops και συντήρηση ΛΣ και εφαρμογών
• Παρακολούθηση γεγονότων ασφαλείας, (EventViewer monitoring κ.α.)
• Αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις και συντήρηση hardware υπολογιστών / περιφερειακών
• Εγκαταστάσεις εκτυπωτών

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 07/02/2020 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.