Αναζήτηση συνεργάτη για διαxείριση συστημάτων Linux

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας GUNET - Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας», που χρηματοδοτείται από το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUNET», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου,  προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 14.400,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου 30/10/2023 (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 1 άτομο / για για έξι (6) μήνες / έως 14.400,00€ και δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης
Διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών:
• Datacenters
• Εικονικές υποδομές (virtualization)
• Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
• Λειτουργικά Συστήματα Linux

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 23/01/2020 και ώρα 16:00.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατάθηκε μέχρι τις 31/01/2020 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.