Αναζήτηση συνεργατών για διαχείριση οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού, διαχείριση συστημάτων windows, οικονομική διαχείριση έργων

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ ΑΠΘ με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Παπαϊωάννου, Πρύτανη του ΑΠΘ, προτίθεται να αναθέσει  σε τρία άτομα (3) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 34.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α) - 1 άτομο- 6 μήνες- έως 11.500,00€ και δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης
Τεχνολογική υποστήριξη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (διαχείριση οπτικοακουστικού εξοπλισμού, συστημάτων καταγραφής και μετάδοσης εκδηλώσεων, διαχείριση εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης)

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Την παραγωγή και διάθεση οπτικοακουστικού υλικού (video streaming) με αντικείμενα την καταγραφή και μετάδοση μαθημάτων, διαλέξεων και εκδηλώσεων, επεξεργασία και βελτίωση βίντεο, συγχρονισμού βίντεο με slides παρουσίασης
 • Διαχείριση και λειτουργική υποστήριξη των πλατφορμών διάθεσης των παραγόμενων ζωντανών ροών βίντεο και του αποθηκευμένου οπτικοακουστικού υλικού (ενδεικτικές τεχνολογίες Wowza media systems και Kaltura)
 • Διαχείριση πλατφόρμας φιλοξενίας ηλεκτρονικών μαθημάτων που στηρίζεται στο λογισμικό ανοικτού κώδικα moodle.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Β) - 1 άτομο- 6 μήνες- έως 11.500,00€ και δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης
Διαχείριση εξυπηρετητών και σταθμών εργασίας windows

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Διαχείριση εξυπηρετητών με Windows και σχετικών κεντρικών υπηρεσιών
  • Εγκαταστάσεις ΛΣ Windows Server
  • Διαχείριση Active Directory (χρήστες, υπολογιστές, εκτυπωτές, domain policies)
  • Ρυθμίσεις redundancy, fail-over σε θέματα domain catalog και active directory
  • Παρακολούθηση γεγονότων και εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας
  • Κεντρική διαχείριση εκτυπώσεων με Print servers
  • Κεντρική διαχείριση Desktops με SCCM
  • Διαχείριση MSSQL servers
  • Κεντρική αδειοδότηση λογισμικού
  • Διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, απόδοση δικαιωμάτων χρηστών και ομάδων χρηστών
  • Λειτουργίες backup-restore αρχείων
  • Ρυθμίσεις Windows firewall
  • Διαχείριση υπηρεσιών Azure Cloud
 • Διαχείριση σταθμών εργασίας με Windows
  • Εγκαταστάσεις ΛΣ Desktop Windows, Office και άλλων εφαρμογών
  • Ενημερώσεις Windows Desktops και συντήρηση ΛΣ και εφαρμογών
  • Παρακολούθηση γεγονότων ασφαλείας, (EventViewer monitoring κ.α.)
  • Αναβαθμίσεις, επιδιορθώσεις και συντήρηση hardware υπολογιστών / περιφερειακών
  • Εγκαταστάσεις εκτυπωτών

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Γ) - 1 άτομο- 6 μήνες - έως 11.500,00€ και δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης
Οικονομική διαχείριση δράσεων Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ

Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα εργαστεί στα ακόλουθα αντικείμενα:

 • Την οικονομική διαχείριση δράσεων του ΚΗΔ ώστε αυτές να συμμορφώνονται στις απαιτήσεις εθνικών και διεθνών κανονιστικών πλαισίων
 • Τον προγραμματισμό και την οργάνωση εκδηλώσεων
 • Τη διαχείριση προβολής δράσεων ΤΠΕ σε ιστοτόπους και κoινωνικά δίκτυα
 • Την επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 22/11/2019 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.