Προβλήματα ασύρματης πρόσβασης στις Φοιτητικές Εστίες

Τύπος Ενημέρωσης 

Σχετικά με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν στην ποιότητα της ασύρματης πρόσβασης στις Φοιτητικές Εστίες, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αναγνωρίζονται τα εξής προβλήματα:

1. Κάλυψη δικτύου στα ακριανά δωμάτια

Με την υπάρχουσα υποδομή και το πλήθος access points που είναι διαθέσιμα, η τοποθέτησή τους έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή κάλυψη. Σε πολλές περιπτώσεις, σε όλες τις Φοιτητικές Εστίες, η κάλυψη δεν είναι η επιθυμητή στα ακριανά δωμάτια. Στις 18/6/2019 πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην παραμετροποίηση του δικτυακού εξοπλισμού, που βελτίωσε την κατάσταση, αλλά για την ιδανική κάλυψη σε όλα τα δωμάτια θα απαιτηθεί η προμήθεια και εγκατάσταση μεγάλου πλήθους access points. Αυτό σχεδιάζεται να γίνει κατ' εκτίμηση εντός των επόμενων 24 μηνών.

2. Συχνές αποσυνδέσεις

Οι συχνές αποσυνδέσεις οφείλονται κατά κύριο λόγο σε αλλαγές που κάνει η ασύρματη συσκευή (laptop, κινητό) μεταξύ των access points που υπάρχουν διαθέσιμα στον χώρο. Αυτό αποφασίζεται και γίνεται αυτόματα από τη συσκευή. Η συμπεριφορά αυτή συνήθως μπορεί να ρυθμιστεί στις περισσότερες συσκευές (laptops) αλλάζοντας τη ρύθμιση του "roaming aggressiveness".

3. Μειωμένη ταχύτητα πρόσβασης στο Internet λόγω περιορισμένου bandwidth της σύνδεσης του κτιρίου

Ο ένας από τους δύο λόγους που ένας χρήστης του ασύρματου δικτύου μπορεί να έχει χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης στο Internet, παρότι στη συσκευή του βλέπει ικανοποιητικό σήμα, είναι η χωρητικότητα (bandwidth) της σύνδεσης που έχει το κάθε κτίριο με το υπόλοιπο δίκτυο του ΑΠΘ. Αυτές οι συνδέσεις κατά κανόνα είναι κορεσμένες και παρουσιάζονται φαινόμενα συμφόρησης. Για το λόγο αυτό σχεδιάζονται αναβαθμίσεις των συνδέσεων αυτών. Αναλυτικότερα:

  • Τον Οκτώβριο του 2019 θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των συνδέσεων της Α΄ και της Γ΄ Φοιτητικής Εστίας, με πόρους του ΑΠΘ.
  • Η αναβάθμιση της σύνδεσης της Δ΄ Φοιτητικής Εστίας έχει ενταχθεί σε έργο, που εκτιμάται ότι θα έχει υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2020.
  • Η Β΄ Φοιτητική Εστία διαθέτει ήδη σύνδεση υψηλής ταχύτητας και δεν υφίσταται το συγκεκριμένο πρόβλημα.

4. Μειωμένη ταχύτητα πρόσβασης λόγω κατάχρησης

Ο δεύτερος λόγος που ένας χρήστης του ασύρματου δικτύου μπορεί να έχει χαμηλή ταχύτητα πρόσβασης στο Internet, παρότι στη συσκευή του βλέπει ικανοποιητικό σήμα, είναι η κατάχρηση του ασύρματου δικτύου από κάποιους χρήστες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ασύρματο δίκτυο χρησιμοποιεί ένα κοινό μέσο για τη μετάδοση των δεδομένων. Η κατάχρηση αυτού του κοινού μέσου, ακόμη και από ένα συνδεδεμένο χρήστη, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του access point και όλων των συνδεδεμένων σε αυτό χρηστών. Κλασικό παράδειγμα εφαρμογών που προκαλούν υπέρμετρη χρήση των κοινόχρηστων πόρων είναι τα torrents και εν γένει οι p2p εφαρμογές. Στις Φοιτητικές Εστίες το ποσοστό της κίνησης p2p εφαρμογών ξεπερνά το 50% της συνολικής κίνησης. Εξετάζονται τεχνικοί τρόποι περιορισμού της p2p κίνησης, ώστε να βελτιωθεί η αίσθηση των χρηστών που χρησιμοποιούν το ασύρματο δίκτυο για τους προβλεπόμενους ακαδημαϊκούς σκοπούς.

 

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ευχαριστεί τους φοιτητές που επικοινώνησαν δηλώνοντας και αναδεικνύοντας τα προβλήματα και θα καταβάλει προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας της ασύρματης δικτύωσης, στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων.