Ενημέρωση για κατόχους πιστοποιητικών SSL

Τύπος Ενημέρωσης 
Έχει εντοπιστεί αστοχία στο λογισμικό έκδοσης πιστοποιητικών πολλών Αρχών Πιστοποίησης παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και της Αρχής Πιστοποίησης του ΑΠΘ. Ενώ το πρόβλημα αποκαταστάθηκε στις 27/2/2019, κρίνεται αναγκαίο για λόγους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζει η Πολιτική Πιστοποίησης/Δήλωση Διαδικασιών Πολιτικών Πιστοποίησης να ανακληθούν πιστοποιητικά εξυπηρετητών (SSL) που εκδόθηκαν πριν από την προαναφερθείσα ημερομηνία. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει την ανάκληση εκατομμυρίων πιστοποιητικών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Από την πλευρά του ΑΠΘ η υποχρέωση είναι να ανακληθούν αυτά τα πιστοποιητικά μέχρι τις 16/3/2019. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η επανέκδοση να γίνει με αυτοματοποιημένο τρόπο και με τις λιγότερες απαιτούμενες ενέργειες από την πλευρά των διαχειριστών. Θα λάβετε νεότερο μήνυμα με οδηγίες εφόσον πρέπει να πραγματοποιήσετε τις οποιεσδήποτε ενέργειες για καθέναν από τους εξυπηρετητές σας.

Εναλλακτικά, μπορείτε να αιτηθείτε από σήμερα 13/3/2019 νέο πιστοποιητικό εξυπηρετητή ώστε να μην χρειαστεί να περιμένετε την επανέκδοσή του μέσω του αυτοματοποιημένου μηχανισμού.

Μπορείτε να επικοινωνείτε για διευκρινίσεις στη διεύθυνση support@auth.gr