Αναζήτηση συνεργατών για διαxείριση συστημάτων Linux και υποστήριξη χρηστών

Τύπος Ενημέρωσης 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών ψηφιακών πιστοποιητικών, σχεδιασμού, ανάπτυξης και συντήρησης εφαρμογών στο πλαίσιο της συνεργασίας GUNET - Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας», που χρηματοδοτείται από το «Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο – GUNET», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας κ. Κωνσταντίνο Παπαζάχο,  προτίθεται να αναθέσει σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή όχι (ανάλογα με τις ανάγκες του έργου), 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 50.868,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου 30/10/2023 (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Α) 1 άτομο / για δώδεκα (12) μήνες / έως 23.988,00€ και δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης
Υποστήριξη χρηστών στην αξιοποίηση εφαρμογών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Πληροφορικής (ΤΠΕ)
Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Προσφέρει απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη στους χρήστες (παροχή υποστήριξης μέσω email, τηλεφώνου)
• Διεκπεραιώνει αιτήματα για ενεργοποίηση υπηρεσιών με χρήση κατάλληλων εργαλείων (π.χ. αιτήματα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών, αιτήματα διαχείρισης θυρίδων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ)
• Αξιοποιεί σύγχρονα εργαλεία (OTRS ticketing system, OpenKM και Alfresco document management system, wiki, Asterisk Call Center, Asana collaboration tool κλπ) εξυπηρέτησης αιτημάτων και συνεργασίας με άλλες ομάδες
• Παρέχει υποστήριξη σε θέματα Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (έκδοση πιστοποιητικών χρηστών κι εξυπηρετητών) και εγκεκριμένης ψηφιακής υπογραφής
• Επεξεργάζεται καταχωρήσεις σε βάσεις δεδομένων
• Δρομολογεί, όταν απαιτείται, αιτήματα υποστήριξης στο επόμενο επίπεδο υποστήριξης και θα συντονίζει την ολοκλήρωσή τους
• Προετοιμάζει εκπαιδευτικό υλικό (web-based ή έντυπο), τεκμηριώνει διαδικασίες και υλοποιεί δράσεις εκπαίδευσης/ενημέρωσης χρηστών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ (Β) 1 άτομο / για δώδεκα (12) μήνες / έως 26.880,00€
Διαχείριση βασικών υπολογιστικών υποδομών:
• Datacenters
• Εικονικές υποδομές (virtualization)
• Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
• Λειτουργικά Συστήματα Linux

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 22/ 02 /2019 και ώρα 16:00.

H προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατάθηκε μέχρι και τις 08/03/2019 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.