Προκήρυξη διαγωνισμού αριθμ. 418/2018

Τύπος Ενημέρωσης 
Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμπληρωματικές Προμήθειες Αναβάθμισης Ψηφιακών Υποδομών ΑΠΘ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και χρηματοδοτείται  από  την  Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ, προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια λογισμικού και εξοπλισμού για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 519.700,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1:Συμπληρωματικές προμήθειες αναβάθμισης κεντρικών υπολογιστικών υπηρεσιών, προϋπολογισμού 114.564,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 2:Αναβάθμιση λογισμικού γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ArcGIS),προϋπολογισμού  18.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 3: Αναβάθμιση λογισμικού μαθηματικών υπολογισμών (Matlab), προϋπολογισμού 13.273,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση λογισμικού στατιστικής (SPSS), προϋπολογισμού 65.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης ηλεκτρονικών αιτημάτων και υποστήριξης ανάπτυξης λογισμικού, προϋπολογισμού 28.766,48€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 6: Αναβαθμίσεις οπτικοακουστικού εξοπλισμού κεντρικών αιθουσών ΑΠΘ, προϋπολογισμού 124.496,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΤΜΗΜΑ 7: Επέκταση υπηρεσιών ενοποιημένων επικοινωνιών στις εξωκείμενες μονάδες του ΑΠΘ, προϋπολογισμού 155.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για κάθε Τμήμα χωριστά, αλλά για το σύνολο των ειδών του Τμήματος.

Τη  διακήρυξη και την ανακοίνωση της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τη βρούν στη σχετική ανακοίνωση του ΑΠΘ και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 65249).

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 17-12-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:59.