Ανακοίνωση διαβούλευσης διακήρυξης 418/2018

Τύπος Ενημέρωσης 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 519.700,00€ ΜΕ ΦΠΑ


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έχοντας υπόψη:
α)την αριθμ. 4358/2-8-2018 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ένταξη των Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», και
β) την 2965/29&30-8-2018 απόφαση της Συγκλήτου (έγγραφο αριθμ. 31899 π.ε./3-9-2018)
Καλεί
τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του σχεδιασμού της διαδικασίας σύναψης της ανωτέρω σύμβασης.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr (μοναδικός κωδικός 18DIAB000003572), για χρονικό διάστημα τριάντα (15) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (ημερομηνία λήξης Παρασκευή 21.09.2018).