Αναζήτηση developers

Τύπος Ενημέρωσης 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε δύο (2) άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/03/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 36.890,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ – 2 άτομα έως 18.445€/άτομο μέχρι τις 31/3/2019 και δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού στο πλαίσιο δράσεων του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού με agile πρακτικές, από τη σχεδίαση μέχρι τον έλεγχο και την ολοκλήρωσή τους.
• Συμμετέχει στο σχεδιασμό των backend API και των data models των εφαρμογών που αντλούν δεδομένα από τις κεντρικές βάσεις του ιδρύματος
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν κυρίως θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας (student information systems), διοικητικών διαδικασιών (document management, business process systems), διαχείρισης ταυτότητας (authentication, authorization, identity management) και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων (open data).

Το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΚΗΔ) του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση  των IT υποδομών και υπηρεσιών. Στελεχώνεται από μηχανικούς και επιστήμονες πληροφορικής όλων των ειδικοτήτων, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων ΤΠΕ, από τη διαχείριση υποδομών δικτύων και private datacenters, μέχρι την ανάπτυξη και διαχείριση εφαρμογών, χτίζοντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εξυπηρετούν την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ταυτόχρονα συμμετέχει σε οριζόντιες εθνικές και διεθνείς δράσεις σε συνεργασία με φορείς όπως το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUNET).
Οι συνεργάτες της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών του ΚΗΔ:
• Αποκτούν εμπειρία σε σύγχρονες τεχνολογίες (javascript, json apis, oauth, digital signing).
• Εντάσσονται σε ένα συνεργατικό  περιβάλλον  με τεχνικές ανάπτυξης  agile.
• Εργάζονται με εφαρμογές σε συστήματα παραγωγής σε εντατική χρήση από χιλιάδες χρήστες της κοινότητας του πανεπιστημίου.
• Συμμετέχουν σε εθνικές και διεθνείς δράσεις συνεργασίας με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς.

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 27/ 08 /2018 και ώρα 16:00.

H προθεσμία υποβολής προτάσεων παρατάθηκε μέχρι και τις 14/9/2018 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων στο συνημμένο αρχείο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.