Νέα υπηρεσία αποφοίτων - Αίτηση και παραλαβή πιστοποιητικών

Τύπος Ενημέρωσης 

Με τη νέα υπηρεσία οι απόφοιτοι του ΑΠΘ έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαμβάνουν με ηλεκτρονικό τρόπο πιστοποιητικά όπως πιστοποιητικό σπουδών ή αντίγραφο πτυχίου του προγράμματος σπουδών τους. Η πληρωμή που αντιστοιχεί στο είδος του πιστοποιητικού γίνεται επίσης ηλεκτρονικά.

Το περιβάλλον στο οποίο συνδέονται είναι το οικείο περιβάλλον της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών - http://sis.auth.gr.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο απόφοιτος να έχει διατηρήσει τον ιδρυματικό του λογαριασμό στο ΑΠΘ σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Διευκρινίζεται ότι αν ένας απόφοιτος έχει ολοκληρώσει περισσότερα του ενός προγράμματος σπουδών (π.χ. προπτυχιακό και μεταπτυχιακό) μπορεί να αιτηθεί πιστοποιητικό μόνο για εκείνο το πρόγραμμα σπουδών που συνδέεται με το λογαριασμό που διατηρεί. Αυτό φαίνεται στο περιβάλλον της εφαρμογής http://sis.auth.gr εφόσον συνδεθεί με τα στοιχεία του.

Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας υπάρχουν μέσα στο ίδιο το περιβάλλον καθώς και στην ιστοσελίδα https://it.auth.gr/el/alumniapplication.