Αναζήτηση developer

Τύπος Ενημέρωσης 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα (1) άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για χρονικό διάστημα έως τις 31/03/2019 ημερομηνία λήξης του έργου (και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής) το παρακάτω έργο με ανώτατο συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 23.715,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων). Η σύμβαση δύναται να παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού στο πλαίσιο δράσεων του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.
Ο συνεργάτης που θα επιλεγεί θα:
• Συμμετέχει στην ανάπτυξη λύσεων λογισμικού με agile πρακτικές, από τη σχεδίαση μέχρι τον έλεγχο και την ολοκλήρωσή τους.
• Συμμετέχει στο σχεδιασμό των backend API και των data models των εφαρμογών που αντλούν δεδομένα από τις κεντρικές βάσεις του ιδρύματος
Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν κυρίως θέματα ηλεκτρονικής γραμματείας (student information systems), διοικητικών διαδικασιών (document management, business process systems), διαχείρισης ταυτότητας (authentication, authorization, identity management) και διάθεσης ανοιχτών δεδομένων (open data).

Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 06/ 07 /2018 και ώρα 16:00.